Giữa thế kỷ 17, phương Tây cất lên những khúc khải hoàn đầu tiên, đặt nền văn minh nhân loại đứng trước một bước ngoặt lịch sử. Một vài sĩ phu cấp tiến của ta sớm nhận thức được tiềm năng to lớn của xã hội tiến bộ phương Tây, họ trông chờ về một sự canh tân sẽ giúp chấn hưng non sông. Đáng tiếc thay!

Podcast

Podcast bạn đang nghe có bài viết minh hoạ

Share
Khám phá Khám phá Viegazine Viegazine Comic Comic Video Video Podcast Podcast