Thuở sơ khai, con người tin rằng vạn vật đều có linh hồn: đất trời, thời tiết, cây cỏ, chim muông… Thân xác hữu hình chỉ là vỏ đựng, linh hồn vô hình mới bất diệt vĩnh sinh. Vạn vật hữu linh, phải chăng là bằng cớ về những gì tổ tiên từng nhận biết mà con người hiện đại không còn khả năng cảm thức. Hay đó là một tấm gương phản ảnh tâm thức nhân loại, khi Thần học cũng là Nhân học?

Cập nhật: 10 Thg 07, 2024

Share
Khám phá Khám phá Viegazine Viegazine Comic Comic Video Video Podcast Podcast