Tường Vân

Tường Vân

Bài viết

Cuộc sống thế tục xứ Đàng Trong qua ghi chép của người Âu châu

Tóm lược lại miêu tả của người Tây dương về khí hậu và sản vật Đàng Trong vào thế kỷ 17, những phương diện lý thú khi được nhìn qua mắt người ngoại quốc.

Viegazine

Văn hóa

Tường Vân

Cuộc sống thế tục xứ Đàng Ngoài qua ghi chép của người châu Âu

Tóm lược lại miêu tả của người Tây dương về khí hậu và sản vật Đàng Ngoài vào thế kỷ 17, những phương diện lý thú khi được nhìn qua mắt người ngoại quốc.

Viegazine

Văn hóa

Tường Vân

Truyện Phật mẫu Man nương: Một cái nhìn khác về huyền tích dân gian 

Truyện Man nương thuộc tập Lĩnh Nam chích quái là bản ghi chép một huyền tích được truyền khẩu trong dân gian, thuật lại giai đoạn đạo Phật mới truyền sang đất Việt vào những năm đầu Công Nguyên. Cốt truyện vốn kỳ bí với nhiều chi tiết lạ lùng khó hiểu, nhưng dưới góc […]

Viegazine

Văn hóa

Tường Vân

Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng – Kỳ 4: Tình cảm ẩn chứa sau những sách phong

Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Ngó sen dẫu tách lìa vẫn còn sợi tơ kéo vương không dứt. Khác gì đôi lứa thâm tình, dẫu cách xa đôi ngả, tơ lòng mãi quyến luyến không buông.

Viegazine

Văn hóa

Tường Vân

Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng – Kỳ 3: Tấm lòng thương nhớ một ái phi

Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Ngó sen dẫu tách lìa vẫn còn sợi tơ kéo vương không dứt. Khác gì đôi lứa thâm tình, dẫu cách xa đôi ngả, tơ lòng mãi quyến luyến không buông.

Viegazine

Văn hóa

Tường Vân

Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng – Kỳ 1: Văn tế một hồng nhan tri kỷ

Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Ngó sen dẫu tách lìa vẫn còn sợi tơ kéo vương không dứt. Khác gì đôi lứa thâm tình, dẫu cách xa đôi ngả, tơ lòng mãi quyến luyến không buông.

Viegazine

Văn hóa

Tường Vân

Không có nội dung phù hợp

Video

Không có nội dung phù hợp

Podcasts

Không có nội dung phù hợp
Share
Khám phá Khám phá Viegazine Viegazine Comic Comic Video Video Podcast Podcast